Backgrounds FreeGlitters.Com

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

เรื่องน่ารู้

1.EDGE คืออะไรคือ เป็นเทคโนโลยีมือถืออีกชั้นหนึ่งซึ่งพัฒนาขึ้นจาก GPRS ใช้รับ-ส่งข้อมูลด้วยเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง ระดับ 236
2.3 G คืออะไรเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง มีการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายของ 3G ตลอดเวลาที่เราเปิดเครื่องโทรศัพท์ ไม่จำเป็นต้องต่อโทรศัพท์เข้ากับเครือข่ายและ Login ทุกครั้งเพื่อใช้บริการรับ-ส่งข้อมูล
3.ROUTER หมายถึงอะไรเป็นอุปกรณ์ที่ซับซ้อนกว่า Bridge โดยทำงานเสมือนเป็นเครือข่ายหรือ Node หนึ่งใน Lan ซึ่งจะทำหน้าที่รับข้อมูลเข้ามาแล้วส่งต่อกลับยังปลายทาง
4.ปัญญาประดิษฐ์ คืออะไรเป็นการใช้ความคิดทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมเป็นหลัก การพัฒนาส่วนใหญ่โดยนักวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเป็นความพยายามใหม่อันน่าตื่นเต้นที่จะทำให้คอมพิวเตอร์ได้คิด
5.ตัวอย่างของเทคโนโลยีสารสนเทศ-ระบบ ATM-โทรศัพท์-คอมพิวเตอร์-ดาวเทียม-โทรทัศน์
6.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คืออะไรคอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถจดจำข้อมูลต่าง ๆ และปฏิบัติตามคำสั่งที่บอก เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งให้ คอมพิวเตอร์นั้นประกอบด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ต่อเชื่อมกันเรียกว่า ฮาร์ดแวร์ (Hardware) และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นี้จะต้องทำงานร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือที่เรียกกันว่า ซอฟต์แวร์ (Software)
7.สวิตท์ คืออะไรสวิตซ์ คือ อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตัดหรือต่อวงจรไฟฟ้าในส่วนที่ต้องการ ทำหน้าที่คล้ายสะพานไฟ สวิตซ์แต่ละแบบจะทนกระแสไฟฟ้าสูงสุดได้ไม่เท่ากัน
8.IP ADDRESSอินเตอร์เน็ตคอมพิวเตอร์ต่ออยู่เป็นล้านเครื่อง หลายท่านอาจตั้งข้อสงสัยว่าการที่เราส่งอีเมล์ไปยังปลายทางจะไปได้อย่างไร หรือเมื่อเราต้องการ LOGIN เข้าเครื่องอื่นที่อยู่บนเครือข่าย ระบบเครือข่ายรู้ได้อย่างไรว่าเครื่องนั้นอยู่ที่ใด
9.การสื่อสารข้อมูลการสื่อสารข้อมูล หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการถ่ายทอดข้อมูลระหว่างผู้ส่งและผู้รับที่อยู่ห่างไกลกันด้วยระบบการสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication) เป็นสื่อกลางในการส่งข้อมูล
10.Frill WARLLเป็นสะพานไฟ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันระบบเน็ตเวิรก์ เพื่อป้องกันการถูกบุกรุกโดยไม่ได้รับอนุญาต
11.ไมโครเวฟไมโครเวฟ เป็นสนามของพลังงานไฟฟ้า และพลังงานแม่เหล็กอยู่ด้วยกัน จึงจัดเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความเร็วเท่ากับความเร็วแสง มีการแผ่รังสีเหมือนแสง แต่มีพลังงานน้อยกว่า เคลื่อนที่ในรูปแบบคลื่น ดังนั้นไมโครเวฟจึงสะท้อนไปมา ถูกส่งผ่านหรือดูดกลืนได้โดยขึ้นกับสารที่ไมโครเวฟทำปฏิกริยาด้วย
12.ความแตกต่างของข้อมูลกับสารสนเทศข้อมูล (Stored Data) เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อจะถูกนำมาเรียกใช้เพื่อการประมวลผล โดยโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้นี้ อาจแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ คือ แฟ้มข้อมูล (File) และ ฐานข้อมูล (Database) ข้อมูลที่เก็บอยู่อาจเป็น แฟ้มข้อมูลเดียว หรือ หลายแฟ้มข้อมูล ส่วนฐานข้อมูลจะเป็นการรวบรวมแฟ้มข้อมูลหลาย ๆ แฟ้มข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันเก็บไว้ในที่ที่เดียวกัน ในหน่วยเก็บข้อมูลสำรอง เช่น จานแม่เหล็ก หรือ ดิสด์ เพื่อให้บุคลากรจากหลาย ๆ หน่วยงานสามารถใช้ฐานข้อมูลที่ร่วมกันได้สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ มนุษย์แต่ละคนตั้งแต่เกิดมาได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก เรียนรู้สภาพสังคมความเป็นอยู่ กฎเกณฑ์และวิชาการ ลองจินตนาการดูว่าภายในสมองของเราเก็บข้อมูลอะไรบ้าง เราคงตอบไม่ได้ แต่สามารถเรียกเอาข้อมูลมาใช้ได้ ข้อมูลที่เก็บไว้ในสมองเป็นสิ่งที่สะสมกันมาเป็นเวลานาน ความรอบรู้ของแต่ละคนจึงขึ้นอยู่กับการเรียกใช้ข้อมูลนั้น ดังนั้นจะเห็นได้ชัดความรู้เกิดจากข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทุกวันนี้มีข้อมูลรอบตัวเรามาก ข้อมูลเหล่านี้มาจากสื่อ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือแม้แต่การสื่อสารระหว่างบุคคล จึงมีผู้กล่าวว่ายุคนี้เป็นยุคของสารสนเทศ
13.ประเภทของระบบเครือข่าย1. ระบบเครือข่ายท้องถิ่น (Local Area Network : LAN) หมายถึง การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระยะใกล้ภายในสำนักงาน หรืออาคารเดียวกัน หรืออาคารที่อยู่ใกล้กันโดยใช้ สายสัญญาณ ได้แก่ สายโทรศัพท์ สายโคแอกเชียล หรือ สายใยแก้วนำแสงตัวอย่างเช่น เครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย ภายในอาคารหรือบริษัทเดียวกัน ระบบเครือข่ายท้องถิ่น สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน ในด้านการใช้ทรัพยากร ของระบบร่วมกัน หรือสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายอื่นได้ ระบบ LAN ช่วยให้มีการติดต่อกันได้สะดวก ช่วยลดต้นทุน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ร่วมกัน และใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างคุ้มค่า2. ระบบเครือข่ายระดับเมือง (Metropolitan Area Network : MAN) หมายถึง การเชื่อมต่อ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นเครือข่ายขนาดกลาง ที่มีระยะทางการเชื่อมต่อไกลกว่า ระบบเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) แต่ระยะทางยังคงใกล้กว่าระบบ WAN (Wide Area Network) ได้แก่เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมต่อกันภายในเมืองเดียวกันหรือจังหวัดเดียวกัน ในเขตเดียวกัน ตัวอย่างเช่น เคเบิลทีวี3. ระบบเครือข่ายระยะไกล (Wide Area Network : WAN) หมายถึง การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ ระยะไกล เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ เช่น ระหว่างประเทศ การเชื่อมต่อเครือข่ายทั่วโลก ติดตั้งใช้งานบริเวณกว้างมีสถานีหรือจุดเชื่อมมากมาย และใช้สื่อกลางหลายชนิด เช่น ไมโครเวฟ ดาวเทียม เนื่องจากเป็นการติดต่อสื่อสารระยะไกล อัตราการรับส่งข้อมูลจึงต่ำ และมีโอกาสผิดพลาดได้สูง การสื่อสารระยะไกล จำเป็นต้องมีอุปกรณ์แปลงสัญญาณ คือ โมเด็ม ช่วยในการติดต่อสื่อสาร และสามารถนำเครือข่าย LAN มาเชื่อมต่อกัน เป็นเครือข่ายระยะไกลได้ ตัวอย่างของเครือข่ายระยะไกล เช่น อินเทอร์เน็ต เครือข่ายระบบงานธนาคารทั่วโลก เครือข่ายของสายการบิน เป็นต้น
14.WEBPAGE และ HOMEPAGEเว็บเพจ (Web Page) คือ หน้าพื้นที่สำหรับแสดงข้อมูล มีโครงสร้างหลักเป็นภาษา HTMLโฮมเพจ คือ หน้าแรกที่แสดงข้อมูลของเว็บไซต์ หรือ WWW (World Wide Web) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ หรือ เป็นการดึงดูด ให้เข้าไปชมข้อมูลภายใน ซึ่งภายในโฮมเพจอาจมีเอกสารข้อความอื่นๆที่เรียกว่า เว็บเพจ (web page) เชื่อมโยงต่อจากโฮมเพจนั้นได้อีกเป็นจำนวนม
15.ตัวอย่างของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ-Firefor-Opera-Internet Explorer
16.Trojan Horse คือโปรแกรมที่ถูกโหลดเข้าไปในคอมพิวเตอร์ เพื่อ ปฏิบัติการ "ล้วงความลับ" หรือ "ยึดเป็นฐานที่มั่นเพื่อโจมตีคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น" “ม้าโทรจัน” จะไม่ทำอะไรกับคอมพิวเตอร์ เหมือนไวรัสอื่น ๆ ถ้าไม่มีคำสั่งใด ๆจากผู้ควบคุม
17.Multitasking คืออะไรระบบหลายภารกิจ (Multitasking) หมายถึง ความสามารถของระบบปฏิบัติการ (Operating System) ที่จะควบคุมและดำเนินการให้เครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถจัดสรรทรัพยากรของระบบให้ประมวลผลข้อมูล หรือทำงานได้หลายงานพร้อมกัน
18.อัลกอลิทึมคือ การทำงานอย่างเป็นขั้นตอน
19.wirefess คืออุปกรณ์ไร้สายที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต เช่น HUB และ SWISH
20.protocal เป็นขั้นตอนการติดต่อสื่อสาร
21.ทำมัยต้องมีการกำหนด PASSWORDเป็นการป้องกันการบุกรุกข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้คนภายนอกเข้ามากู้ข้อมูลของเรา
22.ระบบปฏิบัติการ OPEN SOURESโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ คือ ซอฟต์แวร์ที่ผู้ใช้ไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ มีการเปิดเผยต้นฉบับรหัสซอฟต์แวร์ (Source code) และอนุญาตให้นำไปเผยแพร่ต่อได้อย่างเสรีพัฒนา และสามารถให้สาธารณะนำไปพัฒนาต่อยอดได้ ทำให้เกิดการร่วมมือกันทำงานอย่างไร้พรมแดนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเสรีตัวอย่างเช่น ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์
23.CLEIEN SERVERคือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการทำงานโดยการส่งข้อมูลไปยังเครื่อง SERVER
24.WEBBORD และ CHATWEBBORD คือบอร์ดความรู้เกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ ให้ความรู้แก่ผู้คนมากมายเปรียบเสมือนกับการประชาสัมพ์ ส่วน CHAT เป็นการสนทนาทางอินเตอร์เน็ต ทำให้เราได้รู้จักกับเพื่อนต่างถิ่น ได้มีเพื่อเยอะ แล้วยังสามารถคุยกันได้โดยที่อยู่ห่างไกลกัน
25.สัญญาณข้อมูลคือการสื่อสารข้อมูลระหว่างกัน และยังสามารถส่งสัญญาณข้อมูลไปทางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
26.ความแตกต่างระหว่าง internet และ intranetอินเทอร์เน็ต(Internet) คือ เครือข่ายนานาชาติ ที่เกิดจากเครือข่ายขนาดเล็กมากมาย รวมเป็นเครือข่ายเดียวทั้งโลก หรือเครือข่ายสื่อสาร ซึ่งเชื่อมโยงระหว่างคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ที่ต้องการเข้ามาในเครือข่าย สำหรับคำว่า internet หากแยกศัพท์จะได้มา 2 คำ คือ คำว่า Inter และคำว่า net ซึ่ง Inter หมายถึงระหว่าง หรือท่ามกลาง และคำว่า Net มาจากคำว่า Network หรือเครือข่าย เมื่อนำความหมายของทั้ง 2 คำมารวมกัน จึงแปลว่า การเชื่อมต่อกันระหว่างเครือข่าย อินทราเน็ต(Intranet) คือ ระบบเครือข่ายภายในองค์กร เป็นบริการ และการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เหมือนกันอินเทอร์เน็ต แต่จะเปิดให้ใช้เฉพาะสมาชิกในองค์กรเท่านั้น เช่น อินทราเน็ตของธนาคารแต่ละแห่ง หรือระบบเครือข่ายมหาดไทย ที่เชื่อมศาลากลางทั่วประเทศ เป็นต้น เป็นการสร้างระบบบริการข้อมูลข่าวสารสำหรับองค์กรซึ่งจำกัดการเข้าถึงโดยบุคคลภายนอก
27.ฐานข้อมูลคือระบบที่รวบรวมข้อมูลไว้ในที่เดียวกัน ซึ่งประกอบไปด้วยแฟ้มข้อมูล (File) ระเบียน (Record) และ เขตข้อมูล (Field) และถูกจัดการด้วยระบบเดียวกัน โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะเข้าไปดึงข้อมูลที่ต้องการได้ อย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจเปรียบฐานข้อมูลเสมือนเป็น electronic filing system
28.การเชื่อมต่อแบบวงแหวนกับแบบบัสแบบบัสเป็นการต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของแต่ละสถานีนอกจากสายสัญญาณหลัก การส่งข้อมูลจะส่งผ่านสายสัญญาณหลักไปแต่ละสถานีแบบวงแหวน เป็นการนำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นสถานีงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์เซอร์เวอร์มาเชื่อมโยงกันเป็นรูปแหวน โดยแต่ละสถานีจะมีเครื่องขยายสัญญาณของตนเอง สัญญาณข้อมูลจะส่งในวงแหวนแบบจุดต่อจุดต่อกันไปเรื่อย ๆ จนถึงสถานีรับปลายทาง
29.ประโยชน์ของฐานข้อมูลฐานข้อมูลจะช่วยให้คุณสั่งการข้อมูลของคุณได้อย่างแท้จริง ช่วยให้คุณมีความสามารถในการกู้คืน เรียงลำดับ วิเคราะห์ สรุปข้อมูล พร้อมรายงานผลลัพธ์ที่ได้จากข้อมูลในเวลาชั่วพริบตา ฐานข้อมูลอาจประกอบด้วยข้อมูลจากหลาย ๆ แฟ้ม ทำให้คุณไม่ต้องป้อนข้อมูลถึงสองครั้ง ทั้งยังทำให้การป้อนข้อมูลมีประสิทธิภาพและแม่นยำมากขึ้น
30.Gotoknow มีประโยชน์อย่างไรทำให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ให้แก่กัน ทั้งยังไม่รู้จักกับเรา เหมือนกับว่าเป็นการแชร์ข้อมูลให้กัน
31.ระบบป้องกันที่ดีระบบที่มรการป้องกันและรักษาข้อมูลไม่ให้ใครเข้ามาบุกรุกข้อมูลของเราที่ไม่ได้รับอนุญาต ต้องมีการกำหนดแต่ละรหัสผ่านของเราเองเืพื่อที่จะไปแก้ไขข้อมูลของเรา
32.GPRS เป็นตัวย่อจากภาษาอังกฤษ " General Packet Radio Service " บริการต่างๆที่ผ่านทาง Radio Interface ในระหว่างผู้ใช้ต้นทางและปลายทางซึ่งไม่ว่าจะเป็น Application Server หรือแม้แต่ตัวโทรศัพท์เคลือนที่เองก็ตามจะถูกแปลงเป็น Packet ซึ่งมี IP Address กำกับอยู่ภายใน ซึ่งจะไม่เหมือนเดิมที่เคยใช้กัน ( เดิมที่เคยใช้กันคือระบบ-Radio Frame ทีใช้กันในการส่งข้อมูลเสียงพูดบนระบบ GSM )

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2552

20 วิธีการรักษาสุขภาพ


1. การเปลี่ยนแปลงสิ่งที่คุณได้งีบทุกวัน วันละ 15 นาที Dr.Bill Anthony
of Boston University กล่าวว่า การงีบจะช่วยทำให้ประสิทธิภาพและสมาธิในการทำงาน

2. ทานกล้วยวันละ 2 ใบ ลดความเสี่ยงในการเกิด stroke ลงได้ 20% (stroke
คือ อาการขาดเลือดเลี้ยงสมองหรือหัวใจอย่างเฉียบพลันเพราะหลอดเลือดตีบหรืออุดตัน)

3. ทาน chocolate 3 ชิ้นต่อเดือน อายุยืนขึ้น 1 ปี เพราะ chocolate
แสดงออกถึงประสิทธิภาพในการลด LDL Cholesteral

4. กวาดใบไม้ที่บ้านด้วยตัวคุณเอง เผาผลาญพลังงานไป 420 kj ทุกๆ 20 นาที
นั่นเท่ากับการออกวิ่ง 1500 m5. ล้างจานด้วยมือแทนที่จะเป็นเครื่องล้างจานเผาผลาญพลังงานได้เพิ่มขึ้น
เฉลี่ย 395 kilojoules /วัน หรือเท่ากับ 4.5 kg ตลอดระยะเวลา 1 ปี

6. เปลี่ยนไส้แซนวิชของคุณ จาก ham มาเป็น tuna อาทิตย์ละ 2 ครั้ง
ลดอัตราการเกิดโรคหัวใจได้ 25%


7. จูบลาแฟนคุณทุกเช้า และทักเธอทันทีเมื่อถึงบ้าน
ทำชีวิตสมรสคุณให้ดีขึ้นภายใน 1 สัปดาห์ Dr.Dave M. Davis, Director of
the Piedmont Psychiatric Clinic in Atlanta in U.S. กล่าวว่า
ผมเห็นคนไข้หลายคนที่มีความสัมพันธ์ในชีวิตสมรสดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงเวลา
สั้นๆ หลังจากที่ได้ทำตามคำแนะนำง่ายๆ นี้

8. ลดการทำงานลงวันละ 1 ชั่วโมง ชะลอการตายของคุณออกไป
จากการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น พบว่าผู้ชายที่ทำงานมากกว่า 11 ชั่วโมงต่อวัน
มีโอกาสหัวใจวายมากกว่าคนปกติที่ทำงานถึง 9 ถึง 11 ชั่วโมงต่อวัน ถึง 2.5 เท่า


9. เดินไปส่งเอกสารให้เพื่อนร่วมงาน แทนการส่ง e-mail ลดน้ำหนักลงได้ 0.5 kg ต่อปี

10. เริ่มเก็บเงินวันละ 100 บาท เพื่อใช้ตอนที่คุณเลิกทำงาน เมื่อผ่านไป 20 ปี
คุณจะมีเงินเก็บทั้งสิ้น 3,740,000 บาท (สมมติได้ผลตอบแทน 15 % ต่อปี)


11. ดื่ม wine แดงที่มาจาก Chile แทนที่จะเป็นฝรั่งเศส
ลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็ง - Chilean Cabernet และ Sauvignon
มีสารที่มีประโยชน์ เช่น flavomoids, antioxidants
(ลดการเกิดมะเร็งโดยการลดอนุมูลอิสระ) มากกว่าใน wine ของฝรั่งเศสถึง 38%
รักษาไข้ให้หายเร็วที่สุด ตัดโอกาสที่คุณจะป่วยไข้ลงมากถึง 90%

12. หลังจากออกกำลังกายอย่างหนัก ให้ทานวิตามิน C ลดความเสี่ยงในการเป็นหวัดลง 50%


13. ทานอาหารเช้าทุกวัน ลดน้ำหนักได้ทันที Franca Alphin จาก Duke
University Diet and Fitness Centre in the US กล่าวว่า
ทั่วไปแล้วผู้ชายที่เว้นทานอาหารเช้าจะทานอาหารมากกว่านั้นในช่วงต่อมา
และมักจะเลือกอาหารที่อุดมไปด้วยไขมันและ kilojules

14. ดื่มน้ำเย็นวันละ 4.5 ลิตร ทุกวัน ลดน้ำหนักลงได้ 0.5 kg. ทุกๆ 4
สัปดาห์ทั้งนี้ เนื่องจากร่างกายของคุณจะใช้พลังงาน 516 kilojules
ในการทำให้น้ำดื่มอุณหภูมิเป็น 22.7c เมื่อคุณดื่มเข้าไป


15. เหยียดขา (hamstring) ของคุณออกไปเต็มที่ค้าไว้ 30 วินาที วันละ 5 ครั้ง
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงความสามารถในการยืดหยุ่นของคุณอีก 37%


16. บ้วนปากทันทีทุกครั้ง หลังทานอาหาร ลด bacteria ในช่องปากลงได้ 30%
และที่สำคัญที่สุด คือ ช่วยลดความเสี่ยงของฟันผุ

17. ทาน apple วันละ 2 ลูก ลด 4.5 kg ได้ภายใน 1 ปี เส้นใยอาหารใน apple
ช่วยในการลดน้ำหนัก ด้วยการช่วยขัดขวางการย่อยไขมันและโปรตีนในร่างกาย


18. ทำความสะอาดอ่างล้างจานของคุณทุกๆ 2 วัน กำจัด E.coli และ samonella
bacteria จากสถานที่ที่มันชอบซ่อนตัวอยู่เป็นประจำ

19. เปลี่ยนแปลงจากเนยมาทาน low fat magerine แทนการลดปริมาณ cholesteral
(LDL cholesteral เป็นชนิดที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย) ที่ร่างกายคุณจะได้รับ


20. ดื่มเบียร์ประเภท stout แทนการดื่มประเภท soft drink เมื่อคุณทาน
berger ลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็ง เบียร์จะเป็นตัวป้องกันคุณจาก carcinogens
ที่มีอยู่ในเนื้อย่างสุก Good luck & Good Health !!!

สูตรอาหารไทย : ต้มข่าไก่่


* เนื้ออกไก่ 3 ชิ้น (หั่นเป็นชิ้นพอดีคำ)

* กะทิ 2 ถ้วยตวง

* น้ำซุปไก่ 1 ถ้วยตวง

* ข่าขนาดกลาง 2-3 ชิ้น (ปอกเปลือกและหั่นบางๆ)

* พริกขี้หนูซอยละเอียด 1 ช้อนโต๊ะ

* น้ำปลา 1 ช้อนโต๊ะ

* น้ำตาล 1 ช้อนชา

* ใบผักชี 1/2 ถ้วยตวง (สำหรับแต่งหน้า)

วิธีทำและขั้นตอน

1. ใส่กะทิและน้ำซุปไก่ลงในหม้อและนำไปตั้งไฟร้อนปานกลาง

2. ต้มประมาณ 8 นาที และคนเป็นครั้งคราว

3. ใส่เนื้อไก่และพริกลงไปในหม้อ ต้มต่อไปอีกประมาณ 6 นาที คนต่อไปจนเนื้อไก่สุกดี

4. ปรุงรสด้วยน้ำปลาและน้ำตาล จากนั้นใส่ผักชีแล้วจึงเสิรฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ


วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2552

4 วิธีรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างง่าย


1.หลีกเลี่ยงการตั้งคอมบริเวณที่มีการสูบบุหรี่ควันบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้คอมฯมีปัญหาได้ เพราะเขมาควันทำให้เกิดคราบ ทำให้อุปกรณ์เชื่อมต่อเครื่องมีปัญหาได้

2.หลีกเลี่ยงให้คอมพิวเตอร์ทำงานตลอดถ้าไม่ได้ใช้งาน ควรปิดเครื่องคอมเสียทั้งนี้เพื่อให้อุปกรณ์ต่างๆได้พักบ้าง

3.หลีกเลี่ยงให้จอภาพทำงานตลอดเวลาสมารถทำได้โดยปิดสวิทซ์ที่จอภาพในขณะที่ไม่มีการใช้งาน

4.ระวังเวลาขนย้ายเครื่องคอมฯก่อนการเคลื่อนย้ายหรือเปิดฝาเครื่อง ต้องปิดและดึงปลั๊กไฟทุกครั้ง เพื่อป้องกันไฟซ็อต

วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2552

11 วิธี เคล็ดลับหน้าใส


วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2552

10 วิธีง่ายๆ ลดโลกร้อน

1.อย่าไว้ผมยาว สระผมไม่เลืองน้ำ ไม่เปลืองไฟตอนไดร์ผมด้วย
2.อย่าชาร์จแบตทิ้งไว้นานๆเพราะจะทำให้เปลืองไฟและจะทำให้แบตเสื่อมเร็ว
3.พกถุงผ้าเป็นประจำเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก
4.ลดการสั่งอาหารที่ต้องใส่กล่องโฟม
5.ใช้ของสองมือ(กรุณาตรวจสอบแหล่งที่มาก่อนซื้อหรือใช้)
6.ใช้ผ้าเช็ดหน้าก่อนกระดาษทิชชู
7.ใช้กระดาษให้ครบทั้งสองหน้า
8.หากต้องเดินขึ้นตึก ถ้าแค่ 2-3ชั้นก็ให้เดินขึ้นบันไดแทน แถมได้ออกำลังกายอีกต่างหาก
9.ควรใช้จอ LCD แทนจอ CRT เพราะประหยัดไฟกว่าเยอะ และสุดท้ายนี้สำคัญมากๆ
10.เข้าเว็บอื่นให้น้อยลง เข้า witwisit.com ให้มากขึ้น